Betalar bilisten sina samhällskostnader?

6

Nyligen lanserade VTI, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut, en snustorr rapport som innehöll en mycket intressant nyhet – en riktig bomb skulle man kunna säga. VTI hade fått i uppdrag av regeringen att beräkna kostnaden för de olika transportslagen och resultatet visade vad många redan känt till, men aldrig på ett otvetydigt sätt kunna bevisa. Nu har VTI gjort just det.

Efter två års forskning av landets tyngsta auktoritet på området visar VTI i sin rapport att biltrafiken är kraftigt överbeskattat och betalar in dubbelt så mycket till samhället jämfört med vad som kan motiveras av dess samhällsekonomiska kostnader.

VTI har undersökt transportslagens så kallade externa effekter som olyckor, slitage av infrastruktur, hälsofarliga emissioner, buller och klimatpåverkan. VTI visar att de modeller som ligger till grund för dagens beräkning av trafikslagens kostnader är gamla och felaktiga då de inte har tagit i beaktande den positiva utvecklingen inom trafiksäkerheten som inneburit kraftigt minskade kostnader för samhället i form av färre olyckor, omkomna och svårt skadade. Enligt de modeller som används är denna kostnad hela x10 högre än det verkliga talet!

Inte heller har den positiva utvecklingen vad gäller biltrafikens miljöpåverkande utsläpp tagits med i beräkningen. Bara sedan 2005 har co2-utsläppen från nya bilar minskat med 31 procent och sedan 1990 har personbilstrafikens utsläpp minskat med 17 procent, trots att vi har en miljon fler bilar som rullar idag.

Verkligheten förändras och med den borde även kalkylerna följa. När skattetrycket förblir detsamma samtidigt som kostnaderna för bilismen minskar är det en djupt orättvis beskattning av alla oss som är beroende av bilen för att få vår vardag att fungera, något som Motormännen krävt länge. Detta är också något som BIL Sweden och MRF uppmärksammar på ett tydligt sätt genom sin kampanj ”Rättvisa bilskatter” på facebook. Du kan också läsa mer om VTI:s rapport och effekterna av orättvis beskattning i senaste numret av Motormännens tidning Motor.

Samtidigt som varje bilist betalar dubbelt så mycket jämfört med de samhällskostnader som personbilstrafiken medför är situationen den omvända för till exempel tung trafik och tågtrafiken.

Genomsnittliga marginalkostnader och skatterEnligt studien belastar en personbil i genomsnitt skattebetalarna med 22 öre per körd kilometer, men betalar 45 öre i skatt för samma sträcka. Ett persontåg belastar skattebetalarna 9,43 kronor per kilometer och betalar 5,59 kronor i skatter och avgifter.

Detta kan tyckas märkligt då riksdagen har beslutat att varje trafikslag ska betala sina samhällsekonomiska marginalkostnader.

Regeringen Persson:
De skatter och avgifter som tas ut av trafiken och som är transportpolitiskt motiverade, bör motsvara trafikens samhällsekonomiska kostnader” s.141

Regeringen Reinfeldt:
”Trafikens samhällsekonomiska kostnader ska vara en utgångspunkt när transportpolitiska styrmedel utformas.” s.77

Genom den nya kunskapen som förmedlats via VTI är det tydligt riksdagen har frångått ovanstående princip. Tung industri och andra transportslag får rabatt på sina utsläpp samtidigt som bilburna familjer tvingas betala dubbla kostnader.

Ett skäl till att du kanske inte hört talas om denna nyhet kan bero på att den inte ligger i linje med den politiska eller mediala diskursen. Du ska sluta köra bil och fram till dess att du gör det är du som bilist en outtömlig källa till beskattning.

Har du förresten märkt att din fordonsskatt höjdes vid årsskiftet?

Share.

About Author

Trafiksäkerhetsansvarig