Hur nå ett hållbart transportsystem?

0

På seminariet ”Hållbara Transporter” diskuterades åtgärder för att nå ett hållbart transportsystem. Bland annat nämndes vikten av långsiktiga och lika spelregler, satsningar på alternativa bilar och bränslen, bilpooler, cykelinfrastruktur och kollektivtrafik. Men även höjd koldioxidskatt och ökad användning av trängselskatt.

Varje år arrangerar IVL Svenska Miljöinstitutet seminariet Hållbara Transporter. Årets upplaga hölls den 13 november på Rival i Stockholm. På plats fanns forskare, företrädare för diverse organisationer, politiker och andra intresserade. Vilka samhällstrender kan skönjas och vad krävs för att transporterna ska bli hållbara? Följande diskuterades på seminariet:

Pågående samhällstrender

  • Den traditionella synen på bilen som ett statusobjekt håller på att förändras. En ökande andel svenskar ser istället bilen som ett nyttoobjekt.
  • Många, framförallt unga, intresserar sig för kooperativt ägande i allt större utsträckning. Under de närmsta åren kommer vi att se en ökning i antalet bilpooler och samåkningstjänster – en trend som just nu håller på att ta fart.
  • Vid nybyggnationer av flerfamiljshus satsar allt fler fastighetsägare på ett utökat tjänsteutbud för de boende. Lägenhetsinnehavarna ska kunna få tillgång till bilpool, lånecyklar och hemleveranser.

Detta krävs för att vi ska få ett hållbart transportsystem

  • Först och främst krävs långsiktiga spelregler. För att våga investera i hållbar teknik behöver företag, konsumenter och andra aktörer veta vad som gäller – på lång sikt.
  • Sedan krävs att politikerna satsar på stimulanser för utvecklingen av alternativa bilar, bränslen och laddinfrastruktur.
  • Viktigt är också en ökad användning av bilpooler. Men för att det ska ske måste möjligheterna för bilpooler att få tillgång till attraktiv mark i kommunerna förbättras.
  • Bättre möjligheter till att cykla, gå och att åka kollektivt nämndes också, liksom satsningar på HTC-lastbilar och elektriska vägar.
  • Bör vi införa hållbarhetskrav även på fossila bränslen? Elisabeth Ekener Petersen, forskare i hållbar utveckling på KTH, pratade om hur hållbarhetskraven som finns på biodrivmedel innebär ökade kostnader som i slutändan hamnar på konsumenterna. Samma krav på fossila bränslen som biobränslen skapar lika spelregler, menade hon.
  • Flera av talarna påpekade att koldioxidskatten bör höjas. Därigenom kan alternativa bilar och biobränslen främjas. Även en ökad användning av trängselskatter samt högre parkeringskostnader kan främja detta syfte, framhölls det.

Hur skapa långsiktiga spelregler?

Majoriteten av förslagen ovan hittas också i utredningen Fossilfrihet på väg som presenterades tidigare i år. Men hur går vi från utredning till handling utan att börja om med fler utredningar? Samtliga talare var överens om att långsiktiga spelregler är grundläggande. Men hur får vi till sådana? Karin Svensson Smith (MP) avrundade seminariet. Hon framhöll att politiker, fordonstillverkare och andra aktörer tillsammans måste arbeta fram spelregler som får acceptans i branschen och som skapar en grogrund för företagande och export. Från Motormännens sida hoppas vi att detta arbete drar igång snarast.

Hur ser Motormännen på möjligheterna till att nå hållbara transporter? Läs vårt remissvar på utredningen Fossilfrihet på väg: https://www.motormannen.se/media/1269/fossilfrihet-pa-vag-sou-2013-84.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share.

About Author

Trafiksäkerhetsansvarig