Naiv tro på bilfria städer

1

Infrastrukturministern glömmer bort bilen när stadens transportsystem ska utvecklas. Hjälp bilisterna att göra rätt och bygg fler infartsparkeringar.

Att börja dagen i en seg bilkö är ingen bra start för någon. Ändå är det vardag för hundratusentals människor i svenska storstäder. Många storstadsbor är beroende av bilen, men de skulle välja att ställa bilen om de kunde och om det inte innebar för mycket förlorad tid. För att minska de negativa konsekvenserna av individuellt resande med bil kommer det krävas fler valmöjligheter och smidiga övergångar mellan de olika transportsätten i än högre grad än vad som är fallet idag.

Just dessa övergångar mellan transportslag är något som infrastrukturminister Anna Johansson (S) och bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) lyfter fram i en debattartikel (SvD 8/1) när de lanserar sina stadsmiljöavtal. Återigen glöms bilen bort. I deras värld handlar det enbart om smidigare övergångar mellan kollektivtrafik, cykel och gång.

Det är viktigt att skapa alternativ som möjliggör och underlättar de resandes val av säkra, miljöanpassade och lättillgängliga transporter. Genom att till exempel bygga fler infartsparkeringar och pendlarparkeringar kan fler personer välja att kombinera bilen med andra färdmedel, vilket skulle kunna minska köerna samt underlätta framtida stadsutveckling. Samma sak gäller bilpooler, utrymme för dessa måste också skapas för att ge stadens invånare alternativ.

Möjligheten till individuellt anpassade resor är en grundläggande förutsättning för social och ekonomisk välfärd. Mobilitet eller rörlighet är en av grundpelarna för medborgarnas upplevelse av livskvalitet och bidrar till ekonomisk tillväxt. Bilen har en central och ofta avgörande roll för allas tillgång till individuell mobilitet och fri rörlighet oavsett inkomst och boendeort. Det är därför tråkigt att Johansson och Kaplan inte med ett enda ord i artikeln nämner bilen som en av flera delar i stadens transportsystem.

Från Motormännen håller vi med om vikten av en satsning på billig, tillgänglig och säker kollektivtrafik. Det är bra om fler kan fås att cykla och gå. Men det räcker inte att skapa smidigare byten med hjälp av nya effektiva sätt att samordna kollektivtrafik, cykel och gång. Även bilen kommer finnas i framtidens urbana transportsystem. Alla kommer inte kunna bo och arbeta på ett sätt så att bilen kan tas bort helt. Alla transportslag behövs för att klara av stadens och medborgarnas behov i framtiden. Det är helt enkelt naivt att tro att framtidens städer kommer vara bilfria.

Share.

About Author

Trafiksäkerhetsansvarig