Registreringsskatt bättre än höjd fordonsskatt

0

Ett bonus-malussystem är på ingång. Nyligen enades (S) och (MP) om en ny klimatpolitisk överenskommelse. En del i denna är att ett bonus-malussystem i enlighet med utredningen Fossilfrihet på väg ska införas. Det är dock inte uttalat vilken typ av bonus-malussystem som S och MP förordar eftersom FFF-utredningen lade två olika förslag. 

Vi har analyserat båda förslagen. Här nedan sammanfattar vi dem, samt beskriver vilket av förslagen som är bäst för både miljön och bilisterna.

FFF-utredningens två förslag till bonus-malussystem

Syftet med FFF-utredningens båda förslag till bonus-malussystem är att sänka nya bilars utsläpp. Införandet av bonus-malus är en av flera åtgärder för att nå fossiloberoende vägtransporter till 2030.

  • Det första förslaget innebär att köparen av en ny bil som har ett koldioxidutsläpp över 95 g/km måste betala en registreringsskatt. De inkomster staten får in finansierar i sin tur miljöpremier, som betalas ut till köpare av mer utsläppssnåla bilar.
  • Utredningens andra förslag innebär istället en utveckling av dagens system med koldioxiddifferentierad fordonsskatt, miljöbilsdefinition och supermiljöbilspremie.

Varför registreringsskatt är bättre än höjd fordonsskatt

  • En registreringsskatt ger ett starkt incitament att vid nybilsköp välja en mer utsläppsnål bil. Det kommer kraftigt att styra om fordonsparken i en mer klimatsmart riktning.
  • En registreringsskatt drabbar bara nybilsköparna, en höjd fordonsskatt drabbar däremot merpartern av Sveriges bilister.
  • Den förra regeringen förordade ett bonus-malussystem med höjd fordonsskatt. Enligt den skulle en sådan höjning innebära 200-300 kr mer per bilägare och år. Det ger inte en tillräcklig styrning mot att istället investera i en mer klimatsmart bil.
  • FFF-utredningen konstaterar själv att en koldioxiddifferentiering av den årliga fordonsskatten skulle kräva både en hög skatt samt kraftig differentiering för att få den effekt som är jämförlig med en registreringsskatt.
  • En höjd fordonsskatt innebär att bilisterna får betala malusen och att bonusen hamnar hos inköparna av tjänstebilar. Ytterst få privatpersoner köper nämligen helt nya supermiljöbilar. 2013 såldes 1546 st. supermiljöbilar, bara 141 stycken såldes till privatpersoner. Det innebär att nio av tio bilar såldes till företag. En höjd, koldioxiddifferentierad fordonsskatt skulle därför innebära att Sveriges bilister finansierar inköp av företagens tjänstebilar.
  • Även utomlands är bedömningen att försäljningsrelaterade skatter är mest effektiva, vilket återspeglas i valet av styrmedel i ett stort antal länder.

I valet mellan ett bonus-malussystem med registeringsskatt eller höjd fordonsskatt bör det första alternativet väljas. Det är bäst för både miljön och bilisterna.

Debattartiklar

Motormännen har tillsammans med Naturskyddsföreningen skrivit två debattartiklar om varför registreringsskatt är att föredra framför höjd fordonsskatt. 

Den första publicerades i Göteborgs-Posten 141108. Läs den här: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2541441-skatt-pa-nya-bilar-bast-for-miljon-och-bilisterna

Vår slutreplik publicerades i Göteborgs-Posten 141113. Läs den här: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2546315-valet-av-nya-bilar-viktigast-att-paverka

 

photo credit: kevin dooley via photopin cc

Share.

About Author

Trafiksäkerhetsansvarig