Varför sker olyckor och varför skadas människor?

0

I dagarna har jag fått flera frågor om varför tidningarna skriver att halkan orsakar olyckor när det egentligen är föraren som orsakar olyckorna? Enligt trafikforskningen beror ca 90 procent av olyckorna på föraren och den vanligaste orsaken är risktagningar och medvetna felhandlingar. Däremot finns en skillnad på varför olyckor sker och varför människor skadas.

Uppskattningsvis orsakas ca 90 procent av olyckorna på föraren, men att därifrån dra slutsatsen till att lika stor del av antalet skadade i trafiken orsakas av den mänskliga faktorn är ett gammeldags tankesätt då det implicerar att endast föraren ansvarar för säkerheten vid färd.

En bättre förare än andra enligt sig själv...

En bättre förare än andra enligt sig själv…

Många olyckor beror på medvetna felhandlingar av personer som anser sig vara bättre bilförare än andra och därför inte anser att trafikreglerna gäller dem. De kan hantera fordonet även i högre hastigheter än den skyltade. De kan ligga nära fordonet framför och ändå hinna reagera på något oväntat och de tror att deras beteende accepteras av andra då de kraftigt överskattar antalet som kör likadant som de.

Alla som befinner sig på vägarna riskerar att orsaka och/eller råka ut för en olycka, men helt klart är att förare med en bristande respekt för både trafikregler och medtrafikanter ligger bakom en stor del av dem. Att förändra denna attityd är en ständig, men svår uppgift för alla oss som arbetar för en säkrare trafik. Motormännen lyfter ofta det trafikfarliga beteendet på olika sätt (Farligaste beteenden i trafiken, Svenskarna kör sämre, De kör – och dör) och inom EU pågår ofta trafiksäkerhetskampanjer av olika slag. Något som dock lyser med sin frånvaro i Sverige.

Att den mänskliga faktorn ligger bakom många olyckor är helt korrekt, men orsak till olycka och orsak till att någon skadas är inte detsamma. Genom att ställa frågan ”varför skadades någon i olyckan” istället för ”vem orsakade olyckan” förändras perspektivet. 72 procent av dödsfallen beror på vägens bristande utformning enligt forskning från Folksam och en förbättrad vägstandard räddar obestridligt flest liv.

Nollvisionen förändrade trafiksäkerhetsarbetet i Sverige i grunden. Synen på ansvaret omfördelades från att tidigare gälla endast föraren till att tydliggöra väghållarens roll för att förhindra olyckor i trafiken. Att betrakta fordon, förare och väg som ett system där ansvaret delas mellan trafikanter och väghållare har varit en viktig och central del i det synsätt som Nollvisionen innebär.

Självfallet har föraren själv ett stort ansvar för sin säkerhet. Att köra bältad och nykter i rätt hastighet i en bil utrustad med antisladd, handsfree och intelligent stöd för hastighetsanpassning minskar olycksrisken avsevärt. Men bättre vägar har en stor betydelse för att minska antalet döda och allvarligt skadade i olyckor. 2+1-vägar, rondeller, kameraövervakning, övervakade övergångsställen och att separera oskyddade trafikanter från motoriserad trafik har varit väldigt viktigt för att sänka olyckstalen.

Enligt Nollvisionen är det systemutformaren som har det yttersta ansvaret för att förhindra olyckor, men fortfarande har inte detta ansvar på ett tydligt sätt formaliserats i lagstiftningen. Vägsäkerhetslagen som tillkom genom ett EU-direktiv ställer krav på väghållaren att vidta olika åtgärder för att åstadkomma säkrare vägar, men gäller endast en liten del av vägnätet som ingår i det transeuropeiska transportnätet. Lagen tydliggör väghållarens ansvar och borde utvidgas till att gälla fler vägar.

Share.

About Author

Trafiksäkerhetsansvarig